Záruční podmínky

1. Ručitel ručí za správnou funkčnost předmětu koupě po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne jeho předání nebo ukončení montáže, pokud vada byla ručiteli nahlášena oprávněnou osobou v rámci záruky. 2. Ručitel je povinen bezplatně odstranit fyzické vady, v případě neproveditelnosti opravy vyměnit předmět koupě za předmět bez vad, v případě neproveditelnosti opravy nebo výměny předmětu koupě vrátit uhrazenou cenu, pokud se vady objeví ve lhůtě: - 24 (dvaceti čtyř) měsíců na: altány, zahradní domky, zahradní nábytek, houpačky a dětská hřiště, jiné výrobky zhotovené ručitelem ode dne předání nebo doručení předmětu koupě bez vad. 3. Oprávněná osoba v rámci záruky má právo požadovat výměnu předmětu koupě nebo jeho části, pokud v záruční době byly provedeny min. 4 (čtyři) jeho opravy, a předmět koupě zůstal i nadále vadný. 4. Oprávněná osoba v rámci záruky může vady předmětu koupě nahlásit ručiteli osobně, písemně na adresu: Marcol Wiesław, ul. Boczna 8, 43-252 Jarzabkowice, Polsko nebo na email: marcol.kw@seznam.cz [a] 5. Záruční doba bude prodloužena o dobu, po kterou v důsledku vady předmětu koupě v rámci záruky a v důsledku nutnosti jejího odstranění bylo používání předmětu koupě nebo jeho části znemožněno nebo značně ztíženo. Prodloužení záruční doby se vztahuje pouze na části vybavení, jejichž používání bylo znemožněno nebo značně ztíženo. 6. Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady vzniklé v souvislosti s vadami zapříčiněnými vlastnostmi předmětu koupě. 7. V případě zjištění vad oprávněná osoba v rámci záruky dodá předmět koupě na náklady ručitele do místa nákupu předmětu koupě nebo do místa, na kterém byl předmět předán při udělení záruky, pokud z okolností nevyplývá, že vada má být odstraněna na místě, na kterém se nacházela ve chvíli zjištění vady. 8. Ručitel je povinen plnit povinnosti dle této záruky ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne nahlášení vady oprávněnou osobou v rámci záruky ručiteli. 9. V případě odeslání předmětu koupě ručiteli za účelem plnění nároků dle této záruky, nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození předmětu prodeje ode dne jeho předání oprávněnou osobou v rámci záruky do dne jeho převzetí oprávněnou osobou v rámci záruky nese ručitel. 10. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo používání neshodného s určením, nevhodné údržby, přirozených vlastností dřeva (např. zdravé suky a přirozené trhliny ve dřevě, které se vyskytují během používání dřeva), poškození vzniklých v důsledku přirozeného opotřebení, vlivem atmosférických vlivů, při kterých je předmět prodeje používán (vzniklé trhliny nemají vliv na trvalost a užitné vlastnosti předmětu smlouvy), mechanického poškození, vyšší síly. Ručitel doporučuje povinné natření předmětu koupě impregnačním přípravkem, který zvýší jeho odolnost proti pronikání vlhkosti, a to ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od montáže předmětu koupě. Nedodržení tohoto doporučení oprávněnou osobou v rámci záruky znamená nevhodnou údržbu. Záruka se dále nevztahuje na: - ručitelem cílené rozdíly struktur, barevných odstínů v souvislosti s navrženými plastickými a estetickými vlastnostmi produktu a vlastnosti charakteristické pro suroviny, ze kterých byl předmět koupě zhotoven, - změny odstínů lakovaného povrchu, vzniklé v důsledku dlouhodobého slunečního záření, tabákového kouře apod. 11. Záruka platí na území Evropské unie. 12. Záruka nevylučuje, neomezuje a neruší nároky oprávněné osoby v rámci záruky v souvislosti se zárukou ohledně vady koupené věci nebo neshody zboží se smlouvou. 13. Základem pro uplatnění záruky je doklad, jehož se záruka týká: - kupní smlouva předmětu koupě uzavřena mezi ručitelem a oprávněnou osobou v rámci záruky, - pokladní doklad nebo faktura, které prokazují nabytí předmětu koupě, - formulář objednávky předmětu koupě. 14. Záruku na střešní krytinu předmětu koupě poskytuje výrobce střešní krytiny.[b]